Dziękuję za zaufanie, którym obdarzyliście mnie Państwo, powierzając mi funkcję Burmistrza Miasta Lubaczowa. To dla mnie zaszczyt służyć mieszkańcom naszego miasta.

Przez wiele lat zdobywałem doświadczenie, pracując w samorządzie lokalnym. Był to dla mnie okres pełen satysfakcji z działań, które przyczyniły się do tego, że Lubaczów stał się nowoczesnym, europejskim miastem – miejscem atrakcyjnym zarówno do życia, jak i do prowadzenia działalności gospodarczej. Ogarnia mnie ogromna duma, kiedy myślę o tym, że udało się nam pozyskać znaczące środki zewnętrzne na realizację inwestycji miejskich. Wszystkie działania były odpowiedzią na wsłuchanie się w potrzeby mieszkańców i reagowanie na nie.

Będąc w stałym kontakcie z Państwem, wiem, co należy zrobić, aby Lubaczów stał się jeszcze lepszy. Dlatego zwracam się z prośbą do Państwa o możliwość kontynuowania pracy na rzecz rozwoju naszego miasta i powierzenie mi funkcji Burmistrza Miasta Lubaczowa na kolejną kadencję.

Z Poważaniem,

> O mnie

Wiedza i Doświadczenie

Wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne.
Studia na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Elektroniki, kierunek: telekomunikacja.
Uzyskany tytuł: magister inżynier elektroniki.
Studia podyplomowe UMCS w Lublinie filia w Rzeszowie, Wydział Ekonomiczny, kierunek: bankowość
.

Doświadczenie w sektorze finansowym.
1991 – 2000 – praca na stanowisku informatyka w Banku Pekao S.A. w Lubaczowie
2000 – 2002 – główny księgowy w Banku Pekao S.A. w Lubaczowie

Doświadczenie samorządowe.
2003 – 2006 – Urząd Miejski w Lubaczowie, stanowisko – z-ca Burmistrza
2006 – 2010 – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, stanowisko – Wicestarosta
2010 – 2014 – Starostwo Powiatowe w Lubaczowie, stanowisko – Wicestarosta
od 2014 – Urząd Miejski w Lubaczowie, stanowisko – Burmistrz

Doświadczenie w sektorze finansów publicznych.
Przygotowywanie i realizacja budżetu miasta Lubaczowa. Bieżące zmiany budżetu konieczne do poprawnego działania jednostek organizacyjnych miasta jak i trwających procesów inwestycyjnych.
Podobne doświadczenie zdobywałem pracując w Starostwie Powiatowym, gdzie byłem mocno zaangażowany w konstrukcję i bieżącą realizację budżetu powiatu

Doświadczenie w planowaniu i realizacji inwestycji komunalnych.
Koordynacja prac zespołu Urzędu Miasta zajmującego się procesami inwestycyjnymi w naszym mieście.
Bieżące planowanie i uzgadnianie kolejnych działań dotyczących przetargów, wyboru wykonawcy i procesu wykonywania inwestycji.

Doświadczenie w pracy zespołowej przy pozyskiwaniu środków krajowych i unijnych.
Współpraca z zespołem w Urzędzie Miasta pozyskującym fundusze zewnętrzne ( krajowe i unijne ) na realizację zadań inwestycyjnych w Lubaczowie. Szybka reakcja na ogłaszane sukcesywnie programy dotacyjne, przygotowanie dobrego wniosku i analiza finansowej zdolności do realizacji poszczególnych działań.
Efekt naszego działania w tym obszarze to pozyskanie ogromnych środków finansowych na zrealizowane inwestycje w Lubaczowie.

Doświadczenie w zarządzaniu miastem.
Nadzór nad działaniem jednostek organizacyjnych miasta Lubaczowa ( Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna, szkoły i przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, basen, Urząd Miasta ). Zapewnienie ciągłości pracy tych jednostek poprzez bieżące decyzje kadrowe i budżetowe. Nadzorowanie poprawności pracy instytucji z uwzględnieniem jak największego komfortu obsługi dla mieszkańców. Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technicznych.

Doświadczenie w promocji miasta.
Wraz z zespołem odpowiedzialnym za promocję miasta planujemy i realizujemy działania pokazujące Lubaczów jako miejsce dobre do inwestowania, warte odwiedzenia i dobre do życia.
Przez ostatnie lata skupiliśmy się na promocji gospodarczej naszych terenów inwestycyjnych w Lubaczowskim Parku Przemysłowym ( publikacje, udział w targach, udział w konferencjach biznesowych, organizacja konferencji gospodarczych w Lubaczowie, bieżące kontakty z Izbami Gospodarczymi i centrami obsługi inwestorów tymi regionalnymi i centralnymi )
Promocję turystyczną prowadzimy na poziomie Związku Powiatowo Gminnego ( miasta i gminy naszego powiatu ), skupiając się na marce Roztocza i przedstawiając atrakcje naszego regionu kompleksowo jako Ziemia Lubaczowska.

Doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi działającymi na terenie Lubaczowa.
Kieruję się zasadą, że niektóre zadania miasta można, z korzyścią dla wszystkich, przekazać do realizacji różnym organizacjom. Specjalizując się w danej dziedzinie i skupiając w swoich szeregach pasjonatów, dają one gwarancję realizacji zadania na dobrym poziomie. W Lubaczowie realizujemy zadania w obszarze sportu i rekreacji, działania skierowane do dzieci i młodzieży. Aktywizujemy środowiska senioralne. Wspieramy organizację wydarzeń okolicznościowych.

Doświadczenie w wsłuchiwaniu się w głosy mieszkańców w sprawach zarówno bieżących jak i strategicznych dla miasta.
Jestem zwolennikiem „otwartego urzędu”. Mieszkańcy wiedzą, że zawsze można przyjść i przedstawić swoje problemy, czy propozycje. Takich spotkań jest kilka w każdym tygodniu i dotyczą spraw prywatnych, jak też uwag do prowadzonych zadań inwestycyjnych. Rozpatruję z powagą każdą sugestię, bo jako Urząd pracujemy dla dobra mieszkańców i to oni mają być zadowoleni z naszych prac.
Normą są spotkania w sprawach budżetowych, czy też konsultowanie dokumentów strategicznych, mających wpływ na przyszły rozwój miasta.
Wszystkie sprawy są analizowane i w ramach możliwości załatwiane na bieżąco lub wpisywane do zadań wieloletnich ujmowanych w kolejnych budżetach miasta.